ගිට් මුල් පොත | Learn Git in Sinhala


Git නමැති “අනුවාද පාලන පද්ධතිය” (Version Control System) පිළිබඳව හැදෑරීමට අවශ්‍ය සිසුන්ටත්, රාජකාරි ස්ථානයේ ගිට් භාවිතයට හුරුවිය යුතු අයටත්, ගිට් පිළිබඳ කිසිදු මූලික දැනුමකින් තොරව සරල සිංහලෙන් ආරම්භයක් ලබා ගත හැකි ග්‍රන්ථයක් ලෙස “ගිට් මුල් පොත” හඳුන්වා දිය හැක. උදාහරණ සහිතව පාඨකයා ස්වයං අධ්‍යයනයක් සඳහා යොමු කරන මෙම ග්‍රන්ථය, තෝරාගත් සීමිත පිරිසකට ලබා දී නිවැරදි ආරම්භයක් සඳහා සැබවින්ම උපකාරී වන බව තහවුරු කරගෙන ඇත.

https://grade1.lk/product/git-mul-potha/ සබැඳිය ට පිවිසීමෙන් ඔබටත් දැන් එය මිලදී ගත හැකියි.

පළමු පරිච්ඡේදය කියවාම බලන්න.